DUYURU DETAYI

SATIŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Belediye Rayiç Bedeli Belgesi: Alıcı veya satıcı (her iki tarafın beraber gitme zorunluluğu yoktur) tapu fotokopisi ile gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye başvurabilir.
Belediyede yetkili kişi, ada parsel numarası ve tapuya kayıtlı isim bilgilerine göre gayrimenkul bilgilerine ulaşır ve belediye rayiç bedelini gösteren belgeyi, istek yapan kişiye sunar. Bu belge alım-satımın yapılacağı gün tapuya verilecektir.

Nüfus Cüzdanı (TC Numaralı) ve Resim: Her iki taraf da yanlarında nüfus cüzdanının aslı ve birer fotokopisini, ayrıca satıcı için 1, alıcı için 2 resim bulundurmak zorundadır. Resimler daha önce kullanılmamış olmalı (yırtık, üzerinde damga vb) ve fotokopi olmamalıdır.

Vergi Borcu Yoktur Yazısı: Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeden alınır. Geçmiş döneme ait borçlar varsa bu borçların öncelikle ödenmesi gerekir. Alım-satım öncesi bu borçlara mutlaka bakılmalıdır. Tapuya gitmeden 1 gün önce varsa borçlar ev sahibine iletilmeli, pazarlıkla anlaşılan son fiyat ne ise bu fiyat üzerinden karşılıklı anlaşma sağlanarak son fiyat belirlenmelidir.

Tapu Aslı veya Fotokopisi: Tapunun aslı, aslı bulunamıyorsa fotokopisi önceden hazırlanmalıdır.

Deprem Sigortası (DASK) :DASK yapılmadan tapuda alım-satım işlemi yapılmaz. 1 gün öncesinde alıcı, satın alacağı gayrimenkulün deprem sigortasını herhangi bir sigorta acentesinden yaptırabilinir. DASK yıllık yapılır. Bir sonraki yıl isteğe bağlı olarak yeniletilebilir.

Vekâletname: Tapu Sicil Müdürlüklerine alıcı ve satıcı birlikte gitmelidir. Eğer tüm işlemler emlakçı veya tam yetkili kılınan kişi tarafından yapılacaksa önceden vekâletname verilmelidir.

Satıcıdan İstenen Belgeler
Tapu veya fotokopisi -1 Resim - Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.) Belediye Rayiç Bedeli BelgesiTapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


Alıcıdan İstenen Belgeler
2 Resim - Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi - T.C. Kimlik Numarası - Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekâletname (Emlakçı Adına)

İPOTEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1) Kamu kurum ve kuruluşları (Ordu yardımlaşma kurumu dahil),bankalar,Esnaf ve sanatkarlar Kredi ve kefalet Kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri,tarafların istemi halinde resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmeleri.

2)Taşınmaz sahibi ile lehtarın veya yetkili temsilcilerin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi

3)Gerçek kişilerde fotoğraf

4)Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası (DASK)